วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ระบบประสาท ระบบสืบพันธู์ ระบบต่อมไร้ท่อ


อวัยวะทุกส่วนในร่างกายทำงานเป็นระบบ ทุกระบบต่างมีความสำคัญต่อร่างกาย เราจึงควรรู้จักบำรงและดูแลอวัยวะทุกๆส่วนให้แข็งแรงอยู่เสมอ ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์นับล้านๆเซลล์กลุ่มเซลล์ที่ร่วมกันทำหน้าที่ เฉพาะอย่างเรียกว่าเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อรวมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะหลายๆอวัยวะทำงานประสานกันเกิดเป็นระบบที่สำคัญต่างๆในร่างกาย ทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ต้องทำงานสอดคล้องกันกับร่างกายจึงสามารถดำรงอยู่ได้ อย่างปกติ ดังนั้นเราควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย โดย
1.รักษาอนามันส่วนบุคคล คือ ถ่ายอุจจาระเป็นเวลา การอาบน้ำให้สะอาดทุกวัน สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นต้น
2.บริโภคอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งหรือมากกว่านั้น
4.พักผ่อนให้เพียงพอ วัยรุ่นควรนอนหลับวันละ 8-10 ชั่วโมง
5.ทำจิตใจให้ร่าเริงอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลาย หรือหาคนที่ให้คำปรึกษาได้ดี
6.หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ เพราะจะทำลายสุขภาพ
7.ควรตรวจเช็คร่างกาย เช่นชั่งน้ำหนักเป็นประจำและควบคุมน้ำหนักควรเช็คร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
           ร่างกายของคนเราประกอบด้วยระบบอวัยวะหลายระบบเช่น
1.ระบบประสาท คือ ระบบที่ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาททั่วร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและการรับความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วน สมองและไขสันหลังจะเป็นศูนย์กลางคอยรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายในและ นอกร่างกาย แล้วส่งกระแสคำสั่งผ่านเส้นประสาทที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย
  องค์ประกอบของระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบประสารทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
     ระบบประสาทส่วนกลาง
1.สมอง มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ1.4กิโลกรัม แบ่งออกเป็น2ชั้นคือ ชั้นนอกมีสีเท่าเรียกว่า เกรย์แมตเตอร์ เป็นที่รวมของเซลล์ประสาท และแอกซอนชนิดไม่มีเยื่อหุ้ม ส่วนชั้นในเป็นสีขาว เรียกว่าไวท์แมตเตอร์ คือส่วนของใยประสาท
           -แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมองส่วนท้าย
1.สมองส่วนหน้า ประกอบด้วย
-ซีรีบรัม ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ ไหวพริบ ความรู้สึกรับผิดชอบ
-ทาลามัส ทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทรับความรู้สึก
-ไฮโพทาลามัสทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
2.สมองส่วนกลาง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตา
3.สมองส่วนท้าย ประกอบด้วย
-ซีรีเบลลั่ม ทำหน้าที่ดูแลการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ
-พอนส์ ทำหน้าที่ควบคุมการเคี้ยวอาหาร การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า ควบคุมการหายใจ การฟัง
-เม ดัลลา ออบลองกาตา ควบคุมการเต้นของหัวใจ การไอ การจาม ตอนปลายของสมองส่วนนีเชื่อมต่อกับไขสันหลัง เป็นทางผ่านของกระแสประสาทระหว่างสมองกับไขสันหลัง
ไขสันหลัง ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปยังสมอง และรับกระแสประสาทตอบสนองจากสมองเพื่อไปยังอวัยวะต่างๆ
      ระบบประสาทส่วนปลาย ประกอบด้วย
1.เส้นประสาทสมอง 12 คู่            
2.เส้นประสาทไขสันหลัง 31 คู่           
 3.ประสาทระบบอัตโนมัติ
 เราควรดูแลระบบประสาทโดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนศีรษะ ระวังไม่ให้เกิดโรคทางสมอง หลีกเลี่ยงยาที่มีผลต่อสมองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่เครียด เป็นต้น
2.ระบบสืบพันธุ์
-อวัยวะสืบพันธ์เพศชาย ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
1.อัณฑะ สร้างอสุจิ สร้างฮอร์โมนเพศชาย
2.ถุงหุ้มอัณฑะ ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะในการสร้างตัวอสุจิ
3.หลอดเก็บตัวอสุจิ เก็บตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่
4.หลอดนำอสุจิ ลำเลียงอสุจิไปไว้ในต่อมสร้างน้ำเลี้ยงตัวอสุจิ
5.ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงตัวอสุจิ สร้างอาหารเพื่อใช้เลี้ยงตัวอสุจิ
6.ต่อมลูกหมาก หลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆเข้าไปในท่อปัสสาวะเพื่อทำลายกรดในท่อปัสสาวะ
7.ต่อมคาวเปอร์ หลั่งสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ
อวัยวะสืบพันธ์เพศหญิง
1.รังไข่ ผลิตไข่ สร้างฮอร์โมนเพศหญิง
2.ท่อนำไข่หรือปีกมดลูก - เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้ามดลูก
3.มดลูก เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว และเป็นที่เจริญเติบโตของทารกในครรภ์
4.ช่องคลอด เป็นทางผ่านของอสุจิเข้ามดลูก เป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำหนดคลอด
            ดัง นั้น เราควรดูแลระบบสืบพันธ์โดย ดูแลร่างกายให้แข็งแรงสม่ำเสมอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึง สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่ใช้เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น ไม่สำส่อนทางเพศ
3.ระบบต่อมไร้ท่อ ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนในร่างกาย มีดังนี้
1.ต่อมใต้สมอง สร้างฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและกระดูก สร้างฮอร์โมนที่ทำให้ปัสสาวะเป็นปกติ
2.ต่อมหมวกไต สร้างฮอร์โมนอะดีนาลิน สร้างฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญอาหาร
3.ต่อมไทรอยด์ หลั่งฮอร์โมน ไทรอกซิน
4.ต่อมพาราไทรอยด์ สร้างฮอร์โมนพาราฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณของแคลเซียมในเลือด รักษาความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย
5.ต่อมที่อยู่ในตับอ่อน สร้างฮอร์โมงอินซูลิน ซึ่งควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกาย ถ้าขาดฮอร์โมนชนิดนี้จะทำให้เป็นเบาหวาน
6.รังไข่ สร้างฮอร์โมนเพศ
7.ต่อมไทมัส ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
    ดัง นั้นเราควรดูแลระบบต่อมไร้ท่อโดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดปริมาณเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น